Ana sayfa Krediler İçin Evrak Listesi

Krediler İçin Evrak Listesi

(3.er nüsha hazırlanır)

 

 1. Ticaret odası faaliyet belgesi (içinde bulunulan yılda alınmış)
 2. Şirket imza sirküleri
 3. Vergi levhası fotokopisi (vergi dairesi veya SMM tasdikli)
 4. Şirket ana sözleşmesi (ticaret sicil gazetesi fotokopisi)
 5. Ana sözleşmede yapılan değişiklikler, sermaye artırımları vb. (ticaret sicil gazetesi fotokopisi)
 6. Şirket ortaklarına ait nüfus cüzdan fotokopisi, firma ortaklarını tanıtıcı yazı
 7. Son üç yıla ait bilanço ve gelir tablosu (vergi dairesi tasdikli) ve varsa şirket mali müşavir raporu-Bağımsız denetim şirketi raporu
 8. İçinde bulunulan yılın en son ara mizanı, geçici bilanço ve gelir tablosu
 9. Teminata verilecek gayrimenkullerin tapu fotokopileri
 10. Firmaya ait ihracat/dahilde işlem ve yatırım tevsik belgeleri
 11. isletmeye/fabrikaya ait kapasite raporu
 12. Firma ve ortaklarının sahip olduğu gayrimenkul ve otomobil gibi malvarlıklarını gösteren tapu, ruhsat  vb. evraklar
 13. Varsa, faaliyet raporları ve firmayı tanıtıcı broşür, yazı ve sertifikalar vb. dökümanlar
 14. En son kurumlar vergisi beyannamesi sureti ve ödeme makbuzları, en son geçici vergi beyannamesi ve ödeme makbuzu sureti, en son K.D.V. beyannamesi ve ödeme makbuzları
 15. Mali müşavir - YMM-muhasebeci iletişim bilgileri
 16. En son banka limit &risk&teminat listesi
 17. Yeni yapılacak yatırımlarla ilgili fizibilite raporları – nakit akim tabloları ve yıllara sarı gelir gider projeksiyonları…
 18. Amortisman değerleri ve birikmiş amortismanlarla ilgili bilgiler & şüpheli alacaklar ve hukuki süreçteki  şirket davaları hakkında bilgiler
 19. Satıcılardan mal alım şartları & şirketin müşterilerine mal satış şartları
 20. Yıllar itibariyle (son üç yıl) ihracat – ithalat bilgileri ve önümüzdeki beş yıl için hedeflenen dış ve iç ticaret ciroları
 21. Şirketin ve şubelerinin – fabrikalarının - depolarının adres-tel-fax-web –iletişim bilgileri
NOT:  Kredi işlemlerinde firmaya ve ortaklarına ait seri halde karşılıksız çek ve protestolu senet veya protokole bağlanmış banka borçları gibi istihbarat kayıtlarının bulunması halinde işlem yapılmaz.İstisnai durumlar için ilgili bankadan çeklerin iade veya ödendi belgesi veya protesto kaldırı belgelerinin dosyaya konulması gereklidir.
 

Sosyal Platform

POLİPOLİÇEM

Her türlü sağlık sigortasına çözümler için Polipoliçem...

 

   

YATIRIM SERMAYESİ

Esas itibariyle, girişim sermayesi (risk sermayesi olarak da adlandırılabilmektedir), Yatırım Sermayesi içinde bir alternatif...

Devamını Oku...